• Natuur

De natuur is alles om ons heen dat niet door een mens gemaakt is. Tot de levende natuur rekenen we alle levende wezens planten, dieren en mensen. De levende natuur wordt bestudeerd in de biologie. Daarnaast is er ook een niet levende natuur, die bestaat uit stoffen en verschijnselen op aarde en in de kosmos, die bestudeerd wordt in de natuurkunde.

Natuur in Zuid Limburg

Wij leven in een prachtig stukje Nederland, dat de onderscheiding ‘’Nationaal landschap’’  heeft gekregen .

Een ‘on-Nederlands’, heuvelachtig gebied. De Limburgse heuvels zijn ontstaan tijdens de vorming van de Ardennen. De bodem is toen met grote kracht omhoog gedrukt. Rivieren en smeltwater hebben vervolgens diepe dalen in de bodem uitgesleten. Het Limburgse Heuvelland is dus eigenlijk een ‘dalenlandschap’.

In samenhang met de ondergrond, reliëf, bodemgebruik en klimaat heeft Nationaal Landschap Zuid-Limburg een aantal uniek voorkomende planten- en diersoorten en leefgemeenschappen die bijdragen aan het groene karakter, zoals o.a. bronbossen, hellingbossen, kalkgraslanden, schrale graslanden, moerassen en nat schraalgrasland in kwelzones, bronnen met kalkrijke kwel, en akkers met typisch Zuid-Limburgse akkerflora en -fauna. Voor deze bijzondere biotopen worden specifieke beheermaatregelen toegepast, zoals begrazing door schaapskudden en hamsterbeheer. Omdat we in het diepe Zuiden liggen, is het hier ook een stukje warmer dan in de rest van Nederland.